વેસ્ટર્ન રેલ્વે માં જુદી-જુદી 177 જગ્યાઓ પર ભરતી(Western Railway Recruitment)

વેસ્ટર્ન રેલ્વે માં જુદી-જુદી 177 જગ્યાઓ પર ભરતી(Western Railway Recruitment)

Post Name
  • Medical Practitioner & Para Medical Staff
  • General Duty Medical Officer (CMP-GDMO – Regular): 09 Posts
  • CMP Specialist Obst & Gynae /Intensivist /Physician/Anesthetists /Radiologist: 11 Posts
  • Renal Replacement/ Hemodialysis Technician: 02 Posts
  • Hospital Attendant: 65 Posts
  • House Keeping Asst.: 90 Posts
Last Date
  • Starting Date for Submission of Online Application: 18-05-2020
  • Last Date for Submission of Online Application: 24-05-2020
  • Interview date: 26-05-2020

Apply Online

Click Here
More Details (વધુંમાહિતી માટે અહી ક્લિક કરો)
Share This