જીવરાજ મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી માં વિવિધ પોસ્ટ્સ પર ભરતી (Dr. Jivraj Mehta Institute of Technology Recruitment 2020)

જીવરાજ મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી માં વિવિધ પોસ્ટ્સ પર ભરતી (Dr. Jivraj Mehta Institute of Technology Recruitment 2020)

Post Name
  • Principal
  • Professor
  • Associate Professor
  • Assistant Professor
Salary Click Here
Last Date Within 15 days from the date of Advt. Published

(Advt. Published Date: 11-06-2020)

More Details (વધુંમાહિતી માટે અહી ક્લિક કરો)
Share This