પલાણા ITI માં પ્રવાસી સુપર વાઈઝર ની પોસ્ટ પર ભરતી 2020 (ITI Palana Recruitment)

પલાણા ITI માં પ્રવાસી સુપર વાઈઝર ની પોસ્ટ પર ભરતી 2020 (ITI Palana Recruitment)

Post Name

Pravasi Supervisor Instructor

Salary

14040/-

Last Date

24-03-2020

More Details (વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો)

Share This

Leave a Comment