આરોગ્ય વિભાગ માં આરોગ્ય કાર્યકર અને ફીમેલ આરોગ્ય કાર્યકર ની પોસ્ટ્સ માટે 6000 જગ્યાઓ પર ભરતી (Health Department Recruitment for 6000 Posts)

આરોગ્ય વિભાગ માં આરોગ્ય કાર્યકર અને ફીમેલ આરોગ્ય કાર્યકર ની પોસ્ટ્સ માટે 6000 જગ્યાઓ પર ભરતી (Health Department Recruitment for 6000 Posts) Post Name Multipurpose Health Worker: 3000 Posts Famle Health Worker : 3000 Posts Salary Rs. 12000/- per month Last Date Within 07 Days from the Date of Advertisement Published (Advertisement Published Date: 16-05-2020) More …

આરોગ્ય વિભાગ માં આરોગ્ય કાર્યકર અને ફીમેલ આરોગ્ય કાર્યકર ની પોસ્ટ્સ માટે 6000 જગ્યાઓ પર ભરતી (Health Department Recruitment for 6000 Posts) Read More »