બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ આન્સર કી જાહેર | GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Official Answer Key Declared 2019

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ આન્સર કી જાહેર | GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Official Answer Key Declared 2019 Post Name : બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ Exam Date : 17/11/2019 Advt. No. : GSSSB 201819/150 Download Answer Keys : Click Here

GSSSB બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને Office Assistantની પરીક્ષા કેન્દ્રમાં ફેરફાર

GSSSB બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને Office Assistantની પરીક્ષા કેન્દ્રમાં ફેરફાર 2019 Details More Detais Click Here(વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો) Post Name Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant, Class-3 Exam Center Change Notification (Revised as on 13-11-2019) click Here Call letter Click Here New Exam Date 17 November 2019

SSC MTS Examination 2019 પાસ ઉમેદવારોની યાદીની – Declaration of list of 9551 additional candidates qualifying in Paper-I to appear in Paper-II

SSC Multi Tasking (Non-Technical) Staff Examination 2019 – Declaration of list of 9551 additional candidates qualifying in Paper-I to appear in Paper-IIList of 9551 additional candidates qualifying in Paper-I to appear in Paper-II: Click HreWrite Up: Click Hre વધુ મહિતી માટે અહી Click કરો